THÔNG TƯ NGHỊ ĐỊNH

THÔNG TƯ NGHỊ ĐỊNH

Thông tư 20_2018_TT_BGDDT

Ban hành ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về chuẩn nghề nghiệp của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

CV_huong_dan_GVPT_4530

Công văn số 4530/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 01 tháng 10 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐTQuy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên...

Thông tư 04_2014_tt_bgddt

Ban hành ngày 28/2/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động ngoài giờ chính khóa.

Cong_van_so_463_cua_Bo_GDDT_huong_dan_trien_khai_GDKNS

Ban hành ngày 28/01/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v hướng dẫn triển khai thực hiện giáo dục kỹ năng sống tại các cơ sở GDMN, GDPT và GDTX .
Giỏ hàng (0)